Uprzejmie zapraszam na LXVI Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z póź. zm./.

LXVI Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r. o godz. 1000 Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z LXII Sesji LMJ.
  3. Wybór Komisji Wnioskowej.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru “Dzielnica przemysłowo-składowa – osiedle Brzyszczki” /Druk NR 678/,

4.2. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła – “Warzyce I – Nr 38” /Druk Nr 679/,

4.3. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Grunwaldzka – Floriańska” –Nr 50 /Druk Nr 680/,

4.4. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru “Gamrat – część północna”/Druk Nr 681/,

4.5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GAMRAT – Nr 36” w JAŚLE /Druk Nr 682/,

4.6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Leśna” /Druk Nr 683/,

4.7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła /Druk Nr 684/,

4.8. uchylająca uchwałę w sprawie wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 11 w Jaśle w obiekt sportowy położony w Jaśle w Obrębie nr 18 – „Gamrat” /Druk Nr 676/,

4.9. uchwalenia statutów osiedli /Druk Nr 687/,

4.10. nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonej w Jaśle obręb Nr 23 – „Warzyce” /Druk Nr 685/,

4.11. nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonej w Jaśle obręb Nr 7 – „Południe” /Druk Nr 686/,

  1. Zobowiązanie Przewodniczącego Rady Miejskiej Jasła do wystąpienia do Osiedli Miasta Jasła o wydanie opinii o której mowa w art. 12 ust.5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz.487 z późn. zm.) przed podjęciem uchwał: w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Jasła i w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Jasła miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
  3. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
  4. Wolne wnioski i zapytania.
  5. Zamknięcie obrad LXVI Sesji RMJ.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak