Zawiadomienie o LXV Sesji Rady Miejskiej Jasła

50

Uprzejmie zapraszam na LXV Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm./.

LXV Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018 r. o godz. 1300 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Komisji Wnioskowej.
  3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Jasła za rok 2017. /wraz z podjęciem stosownej uchwały, druk nr 677/,
  4. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Jasła z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
  5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
  6. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie obrad LXV Sesji RMJ.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak