Uprzejmie zapraszam na LXIV Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z póź. zm./.

LXIV Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2018 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

  1. Zatwierdzenie protokołów z Sesji RMJ:

2.1. Zatwierdzenie protokołu z LX Sesji LMJ.

2.2. Zatwierdzenie protokołu z LXI Sesji RMJ.

  1. Wybór Komisji Wnioskowej.
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła /Druk Nr 663/,

4.2. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Tarnowiec dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego /Druk Nr 662/,

4.3. ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle /Druk Nr 661/,

4.4. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kołaczyce dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego /Druk Nr 665/,

4.5. ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle /Druk Nr 664/,

4.6. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dębowiec dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego /Druk Nr 667/,

4.7. ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle /Druk Nr 666/,

4.8. zaciągnięcia długoterminowego kredytu komercyjnego /Druk Nr 670/,

4.9. wyrażenia zgody na użycie herbu miasta Jasła /Druk Nr 668/,

4.10. wyrażenia zgody na użycie herbu miasta Jasła /Druk Nr 669/.

  1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
  2. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
  3. Wolne wnioski i zapytania.
  4. Zamknięcie obrad LXIV Sesji RMJ.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak