Zawiadomienie o LX Sesji RMJ

74

Uprzejmie zapraszam na LX Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z póź. zm./.

LX Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018 r. o godz. 1000 Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

  1. Zatwierdzenie protokołów z Sesji RMJ:

2.1. Zatwierdzenie protokołu z LV Sesji RMJ.

2.2. Zatwierdzenie protokołu z LVI Sesji RMJ.

2.3. Zatwierdzenie protokołu z LVII Sesji RMJ.

  1. Wybór Komisji Wnioskowej.
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:

3.1. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznego szkół podstawowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji /Druk Nr 625/,

3.2. zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 r./Druk Nr 627/,

3.3. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jasła w 2018 roku /Druk Nr 628/,

3.4. przyjęcia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Jasła /Druk Nr 624/,

3.5. zmiany uchwały ustalającej zasady i dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata /Druk Nr 626/,

3.6. wyrażenia zgody na wszczęcie procedury nadania Miastu Jasłu sztandaru oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do podjęcia działań w tym celu /Druk Nr 629/.

  1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
  2. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
  3. Wolne wnioski i zapytania.
  4. Zamknięcie obrad LX Sesji RMJ.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak