Zawiadomienie o LVIII „Nadzwyczajnej” Sesji RMJ

56

Uprzejmie zapraszam na LVIII Sesję Rady Miejskiej Jasła – „Nadzwyczajną”, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2017 r., poz. 1875/

LVIII „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 14 grudnia 2017 r. o godz. 1500 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji Wnioskowej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • dopłat w 2018 r. dla gospodarstw domowych stanowiących taryfową Grupę A odbiorców usług określną w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia
   w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
   /druk nr 602 /,
  • określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
   /druk nr 598/,
  • określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej /druk nr 599/,
  • uchylenia Uchwały Nr XXXIX/390/2017 Rady Miejskiej Jasła z dnia
   23 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji zadania pn. „Budowa gminnych dróg zbiorczych w strefie inwestycyjnej w Jaśle”, zmienionej uchwałą
   Nr XL/400/2017 Rady Miejskiej Jasła z dnia 14 lutego 2017 r. /druk nr 597/,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji zadania pn. „Poprawa dostępności usług w zakresie pomocy społecznej w Jaśle” /druk nr 596/,
  • zmiany budżetu Miasta Jasła na 2017 r. /druk nr 600 /,
 4. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej Jasła
Urszula Czyżowicz