Zawiadomienie o LVII Sesji Rady Miejskiej Jasła

132

Uprzejmie zapraszam na LVII Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

/ Dz. U. z 2017 r., poz. 1875/.

LVII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniach: 27 grudnia 2017 r. o godz. 1000 i 29 grudnia 2017 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

I posiedzenie LVII Sesji RMJ w dniu 27 grudnia 2017 r.

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 1. Zatwierdzenie Protokołu z LIV Sesji RMJ.
 2. Wybór Komisji Wnioskowej.
 3. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2018 /Druk Nr 562/.
 4. Przedstawienie opinii i wniosków do projektu uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2018:

5.1. Burmistrza Miasta Jasła,

5.2. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,

5.3. Komisji Rady Miejskiej Jasła.

 1. Dyskusja i zgłaszanie wniosków do projektu uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2018.

II posiedzenie LVII Sesji RMJ w dniu 29 grudnia 2017 r.

 1. Przedstawienie przez Komisję Finansowo- Budżetową RMJ zbiorczej opinii na temat wszystkich zgłoszonych

wniosków, które spełniały wymagania określone w § 81 ust.4 Statutu Miasta Jasła.

 1. Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków.
 2. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2018.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2018 – 2028

/Druk Nr 563/.

 1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 2. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

13.Wolne wnioski i zapytania.

 1. Zamknięcie obrad LVII Sesji RMJ.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak