Uprzejmie zapraszam na LV Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2017 r., poz. 1875/.

LV Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 r.
o godz. 1000
w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie Protokołu z LIII Sesji RMJ.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Niegłowice-Żółków oraz trasy linii elektroenergetycznej
   110 kV w mieście Jasło /druk nr 570/,
  • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego wzdłuż ul. Jana z Dukli (dawna Krasickiego- Nr 23)
   – w mieście Jaśle w granicach określonych uchwałami Nr LIII/517/98 Rady Miejskiej Jasła z dnia 16 kwietnia 1998 r. i Nr XIX/235/2000 Rady Miejskiej Jasła z dnia 25 maja 2000 r. /druk nr 569/,
  • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła „Warzyce II – Nr 42” /druk nr 568/,
  • uchylenia Uchwały Nr X/80/2015 Rady Miejskiej Jasła z dnia 22 czerwca 2015 r.
   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Śródmieście-rejon ulic Kościuszki, Kochanowskiego i Metzgera” /druk nr 566/,
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru Śródmieścia /druk nr 567/,
  • Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok /druk nr 565/.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad LV Sesji RMJ.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak