Uprzejmie zapraszam na LIX Sesję Rady Miejskiej Jasła – „Nadzwyczajną”, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm./

LIX „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 10 stycznia 2018 r. o godz. 1500 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji Wnioskowej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2020 /druk nr 622 /,
  • zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Jaśle polegającego na przeniesieniu siedziby szkoły z ul. Koralewskiego 9 w Jaśle na ul. Czackiego 2 w Jaśle
   /druk nr 623/,
 4. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak