Uprzejmie zapraszam na LIII Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875/.

LIII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 30 października 2017 r. o godz. 1000 Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

  1. Zatwierdzenie protokołów z Sesji RMJ:

2.1. Zatwierdzenie Protokołu z L Sesji RMJ.

2.2. Zatwierdzenie Protokołu z LI Sesji RMJ.

2.3. Zatwierdzenie Protokołu z LII Sesji RMJ.

  1. Wybór Komisji Wnioskowej.
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:

3.1. opłaty od posiadania psów /Druk Nr 536/,

3.2. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Miejskich nr 4 w Jaśle w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im Romualda Traugutta w Jaśle /Druk Nr 537/,

3.3. stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jaśle w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Jaśle /Druk Nr 538/,

3.4. stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. bpa Ignacego Krasickiego w Jaśle w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. bpa Ignacego Krasickiego w Jaśle /Druk Nr 539/,

3.5. stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Stefana Jaracza w Jaśle w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 im. Stefana Jaracza w Jaśle /Druk Nr 540/,

3.6. stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Adama Mickiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Adama Mickiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle /Druk Nr 541/,

3.7. stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Jaśle w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Jaśle /Druk Nr 542/,

3.8. stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Ignacego

Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle/Druk Nr 543/,

3.9. stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Stanisława Konarskiego w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Stanisława Konarskiego w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle/Druk Nr 544/,

3.10. stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 im. mjra Henryka

Dobrzańskiego w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 6 w Jaśle w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 im. mjra Henryka Dobrzańskiego w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 6 w Jaśle /Druk Nr 545/,

3.11. przygotowania i przeprowadzenia postępowania, w trybie o partnerstwie publiczno- prywatnym, mającego na celu wyłonienie partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn.„Budowa lub utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych”, a także upoważnienia Burmistrza Miasta Jasło do zawarcia umowy o partnerstwie publiczno– prywatnym /Druk Nr 550/,

3.12. uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018”/Druk Nr 546/,

3.13. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki położonej w Jaśle, obręb Nr 9 – Górka/Druk Nr 547/,

3.14. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki położonej w Jaśle, obręb Nr 2 – Ulaszowice /Druk Nr 548/,

3.15. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym działek położonych w Jaśle, obręb Nr 20 – Podzamcze i ustanowienie służebności gruntowej /Druk Nr 549/,

3.16. zmiany budżetu miasta Jasła na 2017 r. /Druk Nr 551/.

  1. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych, burmistrza, zastępców burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.
  2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
  3. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

7.Wolne wnioski i zapytania.

  1. Zamknięcie obrad LIII Sesji RMJ.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak