Uprzejmie zapraszam na III Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm./.

III Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się: 7 stycznia 2019 r. o godz. 1000
i 8 stycznia 2019 r. o godz. 1500 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12
z następującym proponowanym porządkiem obrad:

I posiedzenie III Sesji RMJ 7 stycznia 2019 r.

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji Wnioskowej.
 3. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2019 /Druk Nr 784/
 4. Przedstawienie opinii i wniosków do projektu uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2019:
  • Burmistrza Miasta Jasła,
  • Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
  • Komisji Rady Miejskiej Jasła
 5. Dyskusja i zgłaszanie wniosków do projektu uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2019.

II posiedzenie III Sesji RMJ 8 stycznia 2019 r.

 1. Przedstawienie przez Komisję Finansowo – Budżetową RMJ zbiorczej opinii na temat wszystkich zgłoszonych wniosków, które spełniały wymagania określone w § 81 ust. 4 Statutu Miasta Jasła.
 2. Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków.
 3. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2019.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2019-2029 /Druk Nr 785/
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad III Sesji RMJ.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak