Uprzejmie zapraszam na II Sesję Rady Miejskiej Jasła którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm./.

II Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 4 grudnia 2018 r. o godz. 1500w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

  1. Wybór Komisji Wnioskowej.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1. wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Jasła,

4.2. powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania/Druk Nr 1/,

4.3. powołania Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania /Druk Nr 2/,

4.4. powołania Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania /Druk Nr 3/,

4.5. powołania Komisji Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Komunikacji Rady Miejskiej Jasła

i ustalenia przedmiotu jej działania /Druk Nr 4/,

4.6. powołania Komisji Samorządowo – Statutowej Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania /Druk Nr 5/,

4.7. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania /Druk Nr 6/,

4.8. ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Jasła /Druk Nr 7/,

4.9. uchwalenia „Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019 – 2021” /Druk Nr 8/,

4.10. zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 r. /Druk Nr 9 /.

  1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
  2. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
  3. Wolne wnioski i zapytania.
  4. Zamknięcie obrad II Sesji RMJ.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak