Zarządzenie Burmistrza Miasta Jasła w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), zarządzam, co następuje:

 • 1
 1. Uznając celowość realizacji zadania publicznego zaproponowanego przez Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jaśle zgodnie ze złożoną ofertą z dnia 12 marca 2018 roku, udzielam dotacji Jasielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jaśle w wysokości 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 2. Dotacją zostanie objęte zadanie pn. Organizacja zajęć edukacyjno-kulturalnych
  i patriotycznych dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jaśle”.
 3. Zadanie, o którym mowa w ust. 2 mieści się w obszarze priorytetowych zadań Publicznych, o których mowa w rozdziale IV „Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.
 4. Na realizację zadania o którym mowa w ust. 2 zostanie zawarta umowa o realizację zadania publicznego w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • 2

Niniejsze Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 1. Publikację na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle.
 2. Publikację na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle.
 3. Publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle.
 • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.