Zarządzenie Nr V/174/2019

Burmistrza Miasta Jasła

z dnia 17.12.2019 r.

w sprawie:wyboru oferty i przyznania środków na realizację zadania publicznego na udzielanie mieszkańcom miasta Jasła gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol w 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z Ogłoszeniem Burmistrza Miasta Jasła z dnia 25.11.2019 r w sprawie składania ofert na udzielanie mieszkańcom miasta Jasła gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol w 2020 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. W związku z ogłoszonym konkursem ofert na udzielanie mieszkańcom miasta Jasła gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol w 2020 r. przyznaje się dla Ośrodka Profilaktyki
     i Terapii Uzależnień w Jaśle środki finansowe w wysokości 85 000,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy) w rozdziale 85153 – ochrona zdrowia przeciwdziałanie narkomanii § 4280.
  2. Oferta została pozytywnie zaopiniowana przez komisje konkursową powołaną Zarządzeniem Nr V/173/2019 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 13.12.2019 r.
  3. Realizacja zadania, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w oparciu o umowę na realizację zadania publicznego.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                               BURMISTRZ

                                                                                               Ryszard Pabian