Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego

26

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

  1. Uznając celowość realizacji zadania publicznego zaproponowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział w Jaśle zgodnie ze złożoną ofertą z dnia 08.10.2021 roku, udzielam dotacji Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu, Oddział w Jaśle w wysokości 3.550,00 złotych (słownie: trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).
  2. Dotacją zostanie objęte zadanie pn. „Międzynarodowy Festiwal Filmów Geocachingowych”.
  3. Zadanie, o którym mowa w ust. 2 mieści się w obszarze priorytetowych zadań publicznych, o których mowa w rozdziale IV „Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019 – 2021”.
  4. Na realizację zadania, o którym mowa w ust. 2 zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§2
Niniejsze Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:Publikację na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle. Publikację na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle. Publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/
Ryszard Pabian
Burmistrz Miasta