Zarządzenie Burmistrza Miasta Jasła w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół Miejskich nr 5 i Przedszkola Miejskiego nr 10, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło.

Na podstawie art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587)

zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora:
1. Zespołu Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle, ul. Sobniowska 58, 38 – 200 Jasło,
2. Przedszkola Miejskiego nr 10 w Jaśle, ul. Ducala 3, 38 – 200 Jasło.

§ 2. Zobowiązuje się kierownika Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Jaśle do zamieszczenia ogłoszenia o konkursie na stanowiska wymienione w § 1, o treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia, na stronie internetowej Miasta Jasła, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jasła.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Jasła ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:
1) Zespołu Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle, ul. Sobniowska 58, 38 – 200 Jasło,
2) Przedszkola Miejskiego nr 10 w Jaśle, ul. Ducala 3, 38 – 200 Jasło.

1. Do konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 3 ust. 1 i 2 lub § 6 lub § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597).
2. Do konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 2 lub § 6 lub § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597).
3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola lub zespołu szkół,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2 świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 445, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60. ) w przypadku cudzoziemca,
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 , poz. 1311),
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz.1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczycielem akademickiego,
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

4. Wszystkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane. Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia, na druku zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067).

5. Oferty należy składać:

1) w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu z dopiskiem “Konkurs na stanowisko dyrektora ……………………” w terminie do dnia 9 maja 2018 r. na adres: Urząd Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, tel. (0-13) 44 863 35,
2) dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej – w takim przypadku oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wskazanych w pkt 3, wymaganych jako załączniki do oferty oraz zostać przesłana na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta w Jaśle na platformie ePUAP.

6. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Jasła.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną
powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.