Zarządzenie Nr V/99/2022 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Jaśle

76

Na podstawie art. 19 ust. 4 – 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 261 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1 Powołuję Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego (MZZK) w Jaśle, zwany dalej ”Zespołem”, w skład którego wchodzą osoby:

 1. Szef Zespołu: Pabian Ryszard – Burmistrz Miasta Jasła,
 2. I Z-ca Szefa Zespołu: Jagielski Maciej – Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 3. II Z-ca Szefa Zespołu: Wiśniowski Kazimierz – Komendant Straży Miejskiej.
 4. Członkowie Zespołu:
  1) Musiałowicz-Czech Elwira – I Z-ca Burmistrza,
  2) Adamska-Chmiel Małgorzata – II Z-ca Burmistrza,
  3) Rzońca Paweł – Sekretarz Miasta Jasła,
  4) Borkowski Jacek – Skarbnik Miasta Jasła,
  5) Lignar Dorota – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle,
  6) Paweł Zawada – Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Jaśle,
  7) Robert Dobosz – Prezes Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej,
  8) Krzysztof Topolski – Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego Administrator Budynków Komunalnych,
  9) Michalik Ireneusz – Przedstawiciel Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle,
  10) Czech Bartosz – Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Jaśle,
  11) Żygłowicz Jerzy – Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle,
  12) Polakiewicz Andrzej – Z-ca Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle,
  13) Papciak Jerzy – Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Jaśle,
  14) Krochmal-Kosiba Aldona – Kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Jaśle,
  15) Snoch Robert – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki
  Zdrowotnej,
  16) Dunaj Józef – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jaśle,
  17) Dyląg Dariusz – Starszy Specjalista Departamentu Bezpieczeństwa Polskiej Spółki Gazowniczej,
  18) Grzegorz Witkowski – Kierownik Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska,
  19) Gustek Marcin – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej,
  20) Laskowski Paweł – Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Kadr,
  21) Kosiba Łukasz – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji,
  22) Matuszyk-Midura Agata – Kierownik Wydziału Architektury,
  23) Łaba Renata – Kierownik Wydziału Oświaty,
  24) Gancarz-Żebracka Jadwiga – Kierownik Wydziału Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych
  25) Bimkiewicz Patrycja – Kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,
  26) Kmiecik Sabina – Kierownik Wydziału Wspierania Przedsiębiorczości,
  27) Marek Roman – Starszy Inspektor Pełnomocnik ds. Jakości,
  28) Kosztyła Monika – Inspektor Ochrony Danych,
  29) Maćkoś Sławomir – Koordynator ds. Zamówień Publicznych,
  30) Koba Agata – Rzecznik Prasowy,
  31) Byczek Iwona – Starszy Inspektor Wydziału Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych,
  32) Zegarowski Jan – Informatyk Urzędu Miasta w Jaśle,
  33) Kowalczyk Agnieszka – Starszy Inspektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
  34) Szatkowski Wojciech – Inspektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

§ 2
Siedzibą Zespołu jest Urząd Miasta w Jaśle, Rynek 12.
§ 3
Organizację oraz tryb pracy MZZK określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 4
Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta Jasła Nr V/60/2019 z 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Jaśle.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.