Zarządzenie nr V/56/2021 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 czerwca 2021 r.

122

W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle, dla której organem prowadzącym jest Miasto Jasło.

Na podstawie art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z  2017 r. poz. 1587)

zarządzam co następuje:

§ 1.  Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle, ul. W. Pola 9, 38 – 200 Jasło.

§ 2.  Zobowiązuje się kierownika Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Jaśle do zamieszczenia ogłoszenia o konkursie na stanowiska wymienione w § 1, o treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia, na stronie internetowej Miasta Jasła, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jasła.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Pabian
/-/
Burmistrz Miasta Jasła