ZARZĄDZENIE NR V/52/2019 BURMISTRZA MIASTA JASŁA

209

Ogłoszenie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół Miejskich nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło.

Na podstawie art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z  2017 r. poz. 1587)

zarządzam co następuje:

§ 1.  Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora:

  1. Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, ul. Szkolna 38, 38 – 200 Jasło,
  2. Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle, ul. Czackiego 2, 38 – 200 Jasło.

§ 2.  Zobowiązuje się kierownika Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Jaśle do zamieszczenia ogłoszenia o konkursie na stanowiska wymienione w § 1, o treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia, na stronie internetowej Miasta Jasła, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jasła.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Jasła
Ryszard Pabian