Zarządzenie Nr V/19/2023 Burmistrza Miasta Jasła w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego

158

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327), zarządzam, co następuje:

§1

  1. Uznając celowość realizacji zadania publicznego zaproponowanego przez Jasielskie Stowarzyszenie „CONSENSUS” zgodnie ze złożoną ofertą z dnia 13.01.2022 r., udzielam dotacji Jasielskiemu Stowarzyszeniu „CONSENSUS” w wysokości 9 000,00 złotych (słownie: dziewięć tysięcy złotych).
  2. Dotacją zostanie objęte zadanie pn. „XXXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jaśle”.
  3. Zadanie, o którym mowa w ust. 2 mieści się w obszarze priorytetowych zadań publicznych, o których mowa w rozdziale IV „Rocznego Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.
  4. Na realizację zadania, o którym mowa w ust. 2 zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§2

Niniejsze Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Publikację na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle.
  2. Publikację na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle.
  3. Publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/
Ryszard Pabian
Burmistrz Miasta Jasła