w sprawie: wyboru oferty i przyznania środków na realizację zadania publicznego
na udzielanie mieszkańcom miasta Jasła gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol w 2021 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z Ogłoszeniem Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24.11.2020 r w sprawie składania ofert na udzielanie mieszkańcom miasta Jasła
gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia od substancji
psychoaktywnych innych niż alkohol w 2021 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. W związku z o głoszonym konkursem ofert na udzielanie mieszkańcom miasta Jasła
    gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol w 2021 r. przyznaje się dla Ośrodka Psychoterapii w Jaśle środki finansowe w wysokości 84 600,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych zero groszy) w rozdziale 85153 – ochrona zdrowia przeciwdziałanie narkomanii § 4280.
  2. Oferta została pozytywnie zaopiniowana przez komisję konkursową powołaną
    Zarządzeniem Nr V/148/2020 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10.12.2020 r.
  3. Realizacja zadania, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w oparciu o umowę na realizację zadania publicznego.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza Elwira Musiałowicz-Czech
/-/
Z-ca Burmistrza Miasta Jasła