w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zarządzam co następuje:

§1

  1. Uznając celowość realizacji zadania publicznego zaproponowanego przez Fundację im. Stefanii Woytowicz zgodnie ze złożoną ofertą z dnia 20.10.2020 roku, udzielam dotacji Fundacji im. Stefanii Woytowicz w wysokości 2 100,00 złotych (słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100).
  2. Dotacją zostanie objęte zadanie pn. „Stefania Woytowicz wierna Bogu, ojczyźnie, sztuce – wspomnienie w 15 rocznicę śmierci”.
  3. Zadanie, o którym mowa w ust. 2 mieści się w obszarze priorytetowych zadań publicznych, o których mowa w rozdziale IV „Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021”.
  4. Na realizację zadania, o którym mowa w ust. 2 zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§2
Niniejsze Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
Publikację na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle.
Publikację na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle.
Publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

(-)
Ryszard Pabian
Burmistrz Miasta Jasła