Zarządzenie Nr V/113/2020 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 8 września 2020 r.

38

w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2h i 2 j w związku z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dz. U.  z 2020 r., poz. 1057).

zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych” udziela dotacji na realizację zadania publicznego zaproponowanego przez Ochotniczą Strażą Pożarną Jasło – „Niegłowice” ofertą z dnia 01 września 2020 roku udzielam dotacji Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna Jasło – „Niegłowice” z siedzibą
  w Jaśle przy ul. Niegłowickiej 45, 38 – 200 Jasło w wysokości 16 910,00 złotych (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset dziesięć złotych 00/100).
 2. Dotacją zostanie objęte zadanie pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych”.
 3. Zadanie o którym mowa w ust. 2 mieści się w obszarze priorytetowych zadań publicznych o których mowa w rozdziale V „Programu współpracy Miasta Jasła
  z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa
  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  na 2020 rok.
 4. Na realizację zadania o którym mowa w ust. 2 zostanie zawarta umowa
  o wsparcie realizacji zadania publicznego w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy
  z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2

Niniejsze Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 1. Publikację na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle
 2. Publikację na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle
 3. Publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

(-)
BURMISTRZ
Ryszard Pabian