Zarządzenie Nr V/109/2020 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 07.09.2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego

27

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zarządzam, co następuje:

§1
1. Uznając celowość realizacji zadania publicznego zaproponowanego przez Stowarzyszenie Bahtałe Roma zgodnie ze złożoną ofertą z dnia 28.08.2020 roku, udzielam dotacji Stowarzyszeniu Bahtałe Roma w wysokości 1 000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).
2. Dotacją zostanie objęte zadanie pn. „Tożsamość, kultura, dziedzictwo i język Romów w historii i świecie współczesnym – integracja i edukacja kulturalna w środowisku Miasta Jasła”.
3. Zadanie, o którym mowa w ust. 2 mieści się w obszarze priorytetowych zadań Publicznych, o których mowa w rozdziale IV „Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na lata 2019 – 2021”.
4. Na realizację zadania, o którym mowa w ust. 2 zostanie zawarta umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§2
Niniejsze Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
1. Publikację na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle.
2. Publikację na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle.
3. Publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/
Ryszard Pabian