Zarządzenie Nr IV/86/2018

36

Zarządzenie Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29.05.2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2018 r. poz. 994), art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.), zarządzam, co następuje:

  • 1
  1. Uznając celowość realizacji zadania publicznego zaproponowanego przez Stowarzyszenie Romów „BAHTAŁE ROMA” zgodnie z złożoną ofertą z dnia 17 maja 2018 roku, udzielam dotacji Stowarzyszenie Romów „BAHTAŁE ROMA” w wysokości 10 000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
  2. Dotacją zostanie objęte zadanie pn. Organizacja – „Dni Kultury Romskiej- XI Edycja”.
  3. Zadanie, o którym mowa w ust. 2 mieści się w obszarze priorytetowych zadań Publicznych, o których mowa w rozdziale IV „Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.
  4. Na realizację zadania o którym mowa w ust. 2 zostanie zawarta umowa o realizację zadania publicznego w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  • 2

Niniejsze Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Publikację na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle.
  2. Publikację na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle.
  3. Publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle.
  • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.