Zarządzenie Nr IV/42/2018 BMJ w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego.

39

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), zarządzam, co następuje:

  • 1
  1. Uznając celowość realizacji zadania publicznego zaproponowanego przez Stowarzyszenie Romów „BAHTAŁE ROMA” zgodnie z złożoną ofertą z dnia 6 marca 2018 roku, udzielam dotacji Stowarzyszenie Romów „BAHTAŁE ROMA” w wysokości 5 400,00 złotych (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych).
  2. Dotacją zostanie objęte zadanie pn. Organizacja – X Edycji „Powitania Wiosny na Cygańską Nutę”.
  3. Zadanie, o którym mowa w ust. 2 mieści się w obszarze priorytetowych zadań Publicznych, o których mowa w rozdziale IV „Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.
  4. Na realizację zadania o którym mowa w ust. 2 zostanie zawarta umowa o realizację zadania publicznego w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  • 2

Niniejsze Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Publikację na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle.
  2. Publikację na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle.
  3. Publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle.
  • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.