Zarządzenie Burmistrza Miasta Jasła z dnia 8 września 2020 r.

30

w sprawie: ogłoszenia dodatkowego terminu składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć o charakterze sportowym.
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 t.j.) oraz §6 ust.4 uchwały Nr V/27/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Jasła w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz.Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 29, poz. 679) zarządzam, co następuje:
§1

  1. Ogłasza się dodatkowy termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć o charakterze sportowym.
  2. Dodatkowym terminem składania wniosków jest 21 września 2020 r.
  3. Treść ogłoszenia zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/
Ryszard Pabian
Burmistrz Miasta Jasła