Strona głównaZaproszenie dla Organizacji pozarządowych i Przedsiębiorców

Zaproszenie dla Organizacji pozarządowych i Przedsiębiorców

Regulamin powołania Jasielskiego Obywatelskiego Forum
do spraw przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji
dla Jasła na lata 2014-2020

§ 1

Informacje ogólne

Projekt „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2020” (GPR) finansowany jest ze środków Miasta Jasła w wysokości 10% wartości projektu oraz w 90% z uzyskanej dotacji, w tym 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

 1. Głównym celem projektu jest opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2020, dokumentu, w którym określone zostaną zadania mające na celu przeciwdziałanie zdiagnozowanym zjawiskom kryzysowym występującym na obszarze Jasła.
 2. Rezultatem projektu będzie opracowanie GPR, który pozwoli na zapewnienie skutecznych działań, które doprowadzą do minimalizacji zdiagnozowanych zjawisk kryzysowych.
 3. GPR będzie podstawowym narzędziem wdrażania i monitorowania działań z zakresu rewitalizacji w oparciu o przyjęte zadania i wskaźniki oraz instrumentem pozwalającym na skuteczne aplikowanie o środki unijne w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.
 4. Obszar objęty rewitalizacją określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Obszar został wyznaczony zgodnie z podjętą w dniu 11 kwietnia 2016 r. przez Radę Miejską Jasła Uchwałą w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i rewitalizowanych Miasta Jasła.
 5. GPR zostanie przygotowany w oparciu o dokumenty, badania, konsultacje i inne rezultaty powstałe w wyniku realizacji projektu, w tym m.in. opracowanie pogłębionej analizy kwestii społecznych oraz zjawisk gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, środowiskowych oraz technicznych w odniesieniu do planowanych w Gminnym Programie Rewitalizacji kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
 6. Projekt realizowany jest do 31 marca 2017 r. Termin ten może ulec wydłużeniu, jeśli zostanie wydana zgoda Marszałka Województwa Podkarpackiego, na podstawie której dopuści on wydłużenie terminu realizacji projektu.

§ 2

Założenia organizacyjne oraz zakres działania Forum

 1. Grupą docelową Forum są mieszkańcy miasta Jasła, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, działający na terenie Miasta Jasła.
 2. Zakłada się powołanie Forum składającego do 5 przedstawicieli osiedli oraz do 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.
 3. Członkowie Forum spotykać się będą w pełnym składzie na wniosek Przewodniczącego Forum lub wniosek Burmistrza Miasta Jasła,
 4. Zadania Forum:
  1. konsultacja i opiniowanie zagadnień związanych z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2020 (GPR) ;
  2. inicjowanie/prowadzenie dyskusji o istotnych sprawach związanych z przygotowaniem kluczowych zadań w ramach GPR;
  3. konsultowanie działań podejmowanych przez samorząd Miasta w zakresie rozwiazywania problemów określonych w diagnozie obszaru zdegradowanego.
  4. Prace Forum koordynować będzie Koordynator Projektu lub wyznaczony członek zespołu projektowego.

§ 3

Zasady powołania Forum

 1. Koordynator Projektu kieruje zaproszenia na spotkanie dotyczące wyłonienia członków Forum do przedstawicieli osiedli, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców działających na terenie miasta Jasła.
 2. Spotkanie takie zostanie zorganizowane w czasie umożliwiającym maksymalne uczestnictwo osób zaproszonych.
 3. Zaproszenie na spotkanie zostanie przekazane drogą pocztową, lub elektroniczną. Zaproszenie takie zostanie również umieszczone na stronie internetowej miasta (www.jaslo.pl), w zakładce dot. rewitalizacji.
 4. W trakcie spotkania przedstawiciele zespołu projektowego przedstawią założenia, zakres, zakładane cele projektu oraz zaprezentują ideę powołania i funkcjonowania Forum.
 5. W trakcie spotkania zostanie powołane Forum. Powołanie to nastąpi spośród osób obecnych na spotkaniu.
 6. W Forumuczestniczyć może do 5 przedstawicieli osiedli oraz do 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, działających na terenie miasta Jasła.
 7. Wyborów dokonuje się w dwóch grupach:
  1. Przedstawicieli osiedli;
  2. Przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.
  3. Członkami Forum zostają wybrani Ci kandydaci, którzy uzyskają w kolejności najwyższą liczbę głosów w każdej z grup wymienionych w pkt. 7.
  4. Zliczenia głosów dokonuje powołana z członków zespołu projektowego Komisja Skrutacyjna.
  5. Wyboru dokonuje się w głosowaniu jawnym.
  6. Wybrani członkowie wyłaniają ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę oraz Sekretarza Zespołu.
  7. Przewodniczącym pierwszego spotkania jest Burmistrz Miasta Jasła.
  8. Ze spotkania sporządzony zostanie protokół, który następnie zostaje przekazany Koordynatorowi Projektu .
  9. Spotkanie w celu wyłonienia Forum zostaną zorganizowane w styczniu 2017 r.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Członkostwo w Forum ma charakter społeczny i nie wiąże się z otrzymywaniem wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie.
 2. Koszty poczęstunku w czasie spotkań pokrywane są ze środków projektu w ramach dostępnych limitów.
 3. Salę na spotkania Forum zapewnia Urząd Miasta w Jaśle.
 4. W spotkaniach Forum mogą brać udział zaproszeni goście.
 5. Jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy tym dokumentem a przepisami prawa należy rozstrzygać na rzecz przepisów prawa.
 6. Materiały pomocnicze, wzory dokumentów, protokołów, pism itp. związane z działalnością Zespołu zostaną opracowane przez Urząd Miasta w Jaśle i przekazane członkom Forum.
 7. Wszelkie pytania w sprawie tego dokumentu kierować należy do Urzędu Miasta, Wydział Funduszy Zewnętrznych, Urząd Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, Jasło tel. 13 44 86 374, m.adamska@um.jaslo.pl
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 stycznia 2017 roku.

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Rozmiar czcionek
Tryb czytania