Wyznaczanie obszarów zdegradowanych

Delimitację (wyznaczanie) obszarów zdegradowanych wyznaczono uwzględniając podział terytorialny Miasta Jasła, a także potencjały tkwiące w danym obszarze. Nastąpiło ono na podstawie diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej oraz analizy problemów i potencjałów. Proces delimitacji przestrzennej obszarów zdegradowanych został ustalony przez samorząd, w oparciu o indywidualne kryteria oraz na podstawie wniosków z konsultacji społecznych. Bazowano na zasadzie, że rewitalizacja powinna być prowadzona tam, gdzie występuje nasilenie niepożądanych zjawisk i gdzie koncentracja problemów jest najsilniejsza.

Elementem priorytetowym przy tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2023 było wskazanie projektów do realizacji, które ukierunkowane są na rozwiązywanie problemów społecznych, technicznych, gospodarczych i przestrzennych, zdiagnozowanych  na obszarze zdegradowanym. Fundamentalną rolę w rewitalizacji odgrywa aspekt społeczny dlatego konieczne jest osiągnięcie zmiany na dwóch głównych polach: szeroko rozumianej jakości życia (także osób starszych, których systematycznie przybywa w mieście) oraz w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Nadrzędnym celem Lokalnego Programu Rewitalizacji jest przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym, w szczególności przeciwdziałanie, utracie kapitału ludzkiego, bezrobociu, migracji wewnętrznej  i emigracji, ubóstwu oraz postępującej degradacji tkanki miejskiej, które osłabiają potencjał społeczno-gospodarczy i przestrzenny miasta.