Wykaz zakwalifikowanych deklaracji dotyczących wymiany kotłów – 3.3.1 oraz 3.3.2

686

„Projekt jest na etapie oceny przez Instytucję Zarządzającą RPO WP a zakwalifikowana Deklaracja do Projektu wg załączonej listy nie świadczy o uzyskanym dofinansowaniu.”

Lista zakwalifikowanych osób znajduje się w poniższych załącznikach (nr deklaracji jest zgodny z nr nadanym przez Urząd Miasta przy składaniu deklaracji):