Burmistrz Miasta Jasła

na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2017 poz. 121 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym.

  1. Wykazem objęty jest obiekt baru grillowego z tarasem, pow. 96,00m2, zlokalizowany na działce ewid. nr 1/3, Obręb nr 9 – Górka, stanowiącej część terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kwiatowej w Jaśle, KW KS1J/00038678/0, przeznaczony do oddania w najem w trybie przetargowym na czas nieokreślony.
  2. Opis nieruchomości:

Zadaszony bar grillowy z tarasem jest sezonowym obiektem typu lekkiego – wiata o konstrukcji drewnianej w kształcie litery L,

  1. Przeznaczenie nieruchomości:

W/w obiekt przeznaczony jest do obsługi osób korzystających z kompleksu rekreacyjno sportowego. Umożliwia świadczenie usług w zakresie gastronomi.

  1. Cena wywoławcza do przetargu, stanowi miesięczny czynsz najmu, naliczany w sezonie wiosenno-letnim tj.: od 1.05. do 30.09. każdego roku w wysokości 500,00zł/miesiąc + 23%VAT, poza sezonem tj. w okresie od 1.10. do 30.04 czynsz najmu stanowił będzie 20% wylicytowanej na przetargu kwoty.

5.Waloryzacja czynszu wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanych przez GUS następować będzie w okresach rocznych.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej www.jaslo.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 203 i 204, tel. 013 4486326, 013 4486312