WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA JASŁA PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE

  • Pomieszczenie magazynowe o pow. 20,00 m2 zlokalizowane w budynku przy ul. Śniadeckich 15 w Jaśle z przeznaczeniem na zaplecze dla działalności w zakresie kultury.

Umowa użyczenia w/w lokalu zostanie zawarta na okres do trzech lat.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej www.jaslo.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać
w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 203 i 204, tel. 013 4486326, 013 4486312.