Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła przeznaczonych na sprzedaż – dz. ewid. nr 188/11

62

WYKAZ nieruchomości będących własnością Miasta Jasła przeznaczonych na sprzedaż w trybie bezprzetargowym

na podstawie Uchwały Nr LXII/537/2022 Rady Miejskiej Jasła z dnia 16 maja 2022 r.
          Działając w oparciu o art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)
        Burmistrz Miasta Jasła podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w trybie bezprzetargowym:

L.p.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomościPowierzchnia nieruchomości
w ha
Opis nieruchomościPrzeznaczenie w MPZPCena wywoławcza nieruchomościTryb sprzedaży
1Jedn.ewid.
Jasło – miasto obręb ewid. 04 – Dzielnica Magazynowo
 – Przemysłowa
  działka ewid.nr 188/11 KS1J/00063057/5
    0,0269 haDziałka stanowi wąski pas gruntu, graniczący
z ulicą miejską, przez który przebiega sieć teletechniczna i elektroenergetyczna. Działka ze względu na swoje położenie oraz powierzchnie nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. Sprzedaż działki następuje w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości obejmującej działkę ewid.nr 15.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła dla obszaru osiedla Hankówka, działka przeznaczona jest dla funkcji mieszkaniowej
w zabudowie jednorodzinne oraz dla zabudowy zagrodowej.
    14 947,00 zł netto + 23% VAT    bezprzetargowy

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, to jest od dnia 9 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2022. włącznie.
Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek w tut. Urzędzie o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Informacja o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wywieszona zostanie w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, www.jaslo.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, pok. 309, tel. 0134486328.