Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła przeznaczonych na sprzedaż – dz. ewid. nr 122/29 03-Błonie

54

Działając w oparciu o art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) Burmistrz Miasta Jasła

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w trybie bezprzetargowym:

L.p.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomościPowierzchnia nieruchomości
w ha
Opis nieruchomościPrzeznaczenie w MPZPCena wywoławcza nieruchomościTryb sprzedaży
1Jedn.ewid.
Jasło – miasto obręb ewid. 03 – Błonie działka ewid.nr 122/29 KS1J/00033232/7
    0,0056 haDziałka stanowi wąski pas gruntu, graniczący z ulicą lokalną, przez który przebiega ciepłociąg. Sprzedaż działki następuje w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości obejmującej działkę ewid.
nr 122/26.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła dla obszaru Dzielnica przemysłowo – składowa – część południowa, działka przeznaczona jest jako tereny produkcji, usług
 i zaplecza technicznego.
19 330,68 zł brutto   15 716 ,00 zł netto + 23% VAT )bezprzetargowy

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, to jest od dnia 3 stycznia  2022 r. do 24 stycznia 2022r. włącznie.
Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek
 w tut. Urzędzie o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Informacja o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wywieszona zostanie w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, www.jaslo.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, pok. 309, tel. 0134486328.