Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – dz. nr 188/12, obręb 04 – dzielnica Mag-Prz, dz. nr 526/4, obręb 17 – Bryły

71

Burmistrz Miasta Jasła podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, to jest od dnia 20.03.2023 r. do dnia 11.04.2023 r. włącznie. 
Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek w tut. Urzędzie o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, zamieszczona na stronie internetowej www.jaslo.pl i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w serwisach internetowych: www.otoprzetargi.pl i www.przetargi-gctrader.pl, wpisanych do rejestru dzienników i czasopism.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, pok. 309, tel. 13 44 86 328.