Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła przeznaczonych do oddania w użyczenie

52

Pomieszczenie o pow. 21,20m2 zlokalizowane w budynku przy ul. Śniadeckich 15 w Jaśle z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych Polskiego Związku Niewidomych Koło Powiatowe w Jaśle.

Umowa użyczenia w/w lokalu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.