Burmistrz Miasta Jasła

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła przeznaczonych do oddania w użyczenie.

L.p.Położenie nieruchomościPow. lokalu
w m²
Opis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomościOkres trwania umowyUwagi
1.Jasło ul. Śniadeckich 15  20,00 m²  Lokal położony na parterze budynkuLokal przeznaczony na zaplecze dla działalności w zakresie kulturyNa czas nieoznaczonyLokal przeznaczony do oddania
w użyczenie  

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej www.jaslo.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 203
i 204, tel. 013 4486326, 013 4486312.