Położenie Przedmiot najmu Wysokość czynszu najmu Nr księgi wieczystej Przeznaczenie w MPZP Forma oddania w najem

Miasto Jasło

Obręb Nr 11-Sobniów II

 

Część wynosząca 0,0230 ha działki ewid. nr 686 i część wynosząca 0,0550 ha działki ewid. nr 687/1 z przeznaczeniem pod usytuowanie urządzeń stanowiących własność PGNiG.

 

1,00 zł./m² + obowiązujący podatek VAT (rocznie)

 

 

KW 4065 dz. ewid. nr 686

KW 23777 dz. ewid. nr 687/1

 

Działki położone są w terenach oznaczonych symbolem -D10aNU- Teren istniejącego wysypiska odpadów komunalnych.

 

Tryb bezprzetargowy


Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wynajęta w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia wywieszona zostanie w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, www.jaslo.pl i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205,
tel. 013 4486326, 013 4486323.