Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym

56

Pomieszczenie o pow. 22,28m2 zlokalizowane w budynku przy Śniadeckich 15 w Jaśle z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej Jasielskiego Klubu Motocyklowego, z przewidywanym miesięcznym czynszem najmu w wysokości 30,00 zł.+23% VAT.

Umowa najmu w/w lokalu zostanie zawarta na okres do trzech lat.