Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła z dnia 23 stycznia 2018 r.

64

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w użyczenie

Położenie Przedmiot użyczenia

Nr księgi

wieczystej

Przeznaczenie

w MPZP

Forma oddania

w użyczenie

Miasto Jasło

Dz. ewid. nr 2217

Obręb

8 – Centrum

Słup ogłoszeniowy

KS1J/00052858/0

Działka położona jest w terenach oznaczonych symbolem

– KX1 – Rynek miejski – utrzymanie istniejącej funkcji jako

przestrzeni głównie placowej, utwardzonej, z elementami

istniejącej zieleni.

Tryb

bezprzetargowy

 

Informacja o przeznaczeniu do oddania w użyczenie:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie użyczona w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej www.jaslo.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do użyczenia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205,
tel. 013 4486326, 013 4486323.