Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej na sprzedaż w trybie bezprzetargowym – dz. nr ewid. 526/8, obręb 19 – Krajowice

141

Na podstawie Uchwały Nr LXXIII/615/2022 Rady Miejskiej Jasła z dnia 19 grudnia 2022 r. Działając w oparciu o art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm) Burmistrz Miasta Jasła podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż w trybie bezprzetargowym:

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, to jest od dnia 16 stycznia 2023 r. do 6 lutego 2023 r. włącznie. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek w tut. Urzędzie o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.jaslo.pl i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w serwisach internetowych: www.otoprzetargi.pl i www.przetargi-gctrader.pl, wpisanych do rejestru dzienników i czasopism.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, pok. 309,
tel. 134486328.