Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w użyczenie

PołożeniePrzedmiot użyczeniaNr księgi wieczystejPrzeznaczenie w MPZPForma oddania  w użyczenie
  Miasto Jasło    Garaż nr 1 o pow. 19,46 m² położony na części działki  ewid. nr 700/9   KS1J/00091045/3      KDW – teren drogi wewnętrznej   Tryb bezprzetargowy  

Informacja o przeznaczeniu do oddania w użyczenie:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie użyczona w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej

www.jaslo.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do użyczenia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205,
tel. 013 4486326, 013 4486323.