Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w najem, garaż na części dz. ewid. nr 700/9 obr. 6 – Zachód

33
budynek UMJ

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w najem

Położenie/KWPrzedmiot najmuWysokość czynszu Najmu/termin płatnościPrzeznaczenie w MPZPForma oddania  w najem
Miasto Jasło Obręb nr 6 – Zachód   Księga wieczysta KS1J/00091045/3Garaż nr 5 o pow. 22,81 m² Położony na części działki  ewid. nr 700/9      83,94 zł + obowiązujący podatek VAT        (miesięcznie) Czynsz płatny w terminie do 10- go dnia każdego miesiąca.2,2 UO  – „Usługi oświaty”.Tryb bezprzetargowy  

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem: przedmiotowa nieruchomość zostanie wynajęta w trybie bezprzetargowym na 3 lata.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej www.jaslo.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205, tel. 13 4486326,
13 4486323.