Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w najem

Oznaczenienieruchomości wedługewidencji gruntów
i księgi wieczystej
Powierzchnia
nieruchomości
przeznaczonej do oddania w najem
Opis nieruchomości  Przeznaczenie w MPZPWysokość czynszu/termin płatności Forma oddaniaw najem
  Działka ewidencyjna  nr 791/5
obręb nr 8 – CentrumKS1J/00034944/8  
         15 m²

  Część przedmiotowej działki przeznaczona jest do oddania w najem  z przeznaczeniem pod kiosk handlowy na artykuły przemysłowe.    Działka zgodnie
z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego leży
w terenach oznaczonych symbolami MW – tereny mieszkaniowe wielorodzinne w strukturze zabudowy blokowej,KL – ulice lokalne.
   221,27 zł + obowiązujący podatek VAT (miesięcznie)  Czynsz płatny w terminie do 10- go dnia każdego miesiąca.  Tryb bezprzetargowy   

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wynajęta w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej www.jaslo.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205,
tel. 13 4486326, 13 4486323.