GN.6851.1.2020

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w najem

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów
i księgi wieczystej
Powierzchnia
nieruchomości przeznaczonej  do oddania  w najem
Opis nieruchomości    Przeznaczenie w MPZPWysokość czynszu/ termin płatności  Forma oddania w najem
  Działka ewidencyjna  nr 212/2
obręb nr 20 – Podzamcze KS1J/00049618/2  
         9,60 m²

  Część przedmiotowej działki przeznaczona jest do oddania w najem 
z przeznaczeniem pod umieszczenie tablicy reklamowej  
  Brak MPZP   221,38 zł + obowiązujący podatek VAT  (miesięcznie)   Czynsz płatny w terminie do 10- go dnia każdego miesiąca.  Tryb bezprzetargowy    

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wynajęta w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej www.jaslo.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205,
tel. 13 4486326, 13 4486323.