Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w najem

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów
i księgi wieczystej
Powierzchnia
nieruchomości przeznaczonej  do oddania  w najem
Opis nieruchomości    Przeznaczenie w MPZPWysokość czynszu/ termin płatności  Forma oddania w najem
Działka ewidencyjna nr 1339/4
obręb nr 7 – Południe KS1J/00008184/1
10 m²

Część przedmiotowej działki przeznaczona jest do oddania w najem
z przeznaczeniem pod garaż nietrwale związany
z gruntem.
Działka leży w terenach oznaczonych symbolem MW – tereny z podstawowym przeznaczeniem dla funkcji mieszkaniowej – wielorodzinnej, w strukturze zabudowy blokowej, z dopuszczeniem usług nieuciążliwych dla mieszkalnictwa.18,50 zł + obowiązujący podatek VAT (miesięcznie) Czynsz płatny w terminie do 10- go dnia każdego miesiąca.Tryb bezprzetargowy

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wynajęta w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej www.jaslo.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205,
tel. 13 4486326, 13 4486323.