Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasłaprzeznaczonej do oddania w najem.

PołożeniePrzedmiot najmuWysokośćczynszunajmu/ termin płatności Nr księgiwieczystejPrzeznaczeniew MPZPForma oddania w najem
  Miasto Jasło Obręb Nr 8 – Centrum Część – wynosząca 26 m² – działki ewid. nr 502   47,96 zł + obowiązujący podatek VAT (miesięcznie)/ czynsz płatny do 10 – go dnia  każdego miesiąca    KW 76601  MU  – teren usługowo – mieszkaniowy w strukturze zwartej zabudowy miejskiej  Tryb bezprzetargowy  

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wynajęta w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej www.jaslo.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205, tel. 13 44 86 326, 13 44 86 323.