Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w najem – dz. ewid. nr 2425/3 Obr. 8-Centrum

53

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w najem

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów
i księgi wieczystej
Powierzchnia
nieruchomości
przeznaczonej do oddania  w najem
Opis nieruchomościPrzeznaczenie w MPZPWysokość czynszuForma oddania w najem
  Pawilon handlowy typu „DUO” nr 71 wraz z częścią działki ewidencyjnej  nr 2425/3
obręb nr 8 – Centrum       Księga wieczysta    KS1J/00079084/8
    0,0009 ha

  Pawilon handlowy typu „DUO” nr 71 wraz z częścią działki ewid. nr 2425/3
obr. 8 – Centrum przeznaczony jest do oddania w najem.  
  „U, KS/U” – usługi, handel, gastronomia, obsługa ruchu komunikacyjnego, rzemiosło, działalność produkcyjna o uciążliwości nie przekraczającej granic działki inwestycyjnej oraz obsługa ruchu komunikacyjnego, parkingi, usługi towarzyszące.  200,00 zł + obowiązujący podatek VAT        (miesięcznie)  Tryb bezprzetargowy    

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wynajęta w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej www.jaslo.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205,
tel. 013 4486326, 013 4486323.