Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w najem

Oznaczenienieruchomości wedługewidencji gruntów
i księgi wieczystej
Powierzchnia
nieruchomości
przeznaczonej do oddania w najem
Opis nieruchomości  Przeznaczenie w MPZPWysokość czynszu/termin płatności Forma oddaniaw najem
  Działka ewidencyjna  nr 2046/6
obręb nr 8 – CentrumKS1J/00039572/4  
         14,30 m²

  Część przedmiotowej działki przeznaczona jest do oddania w najem 
z przeznaczeniem pod garaż nietrwale związany
z gruntem.  
  Działka zgodnie
z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego leży
w ternie oznaczonym symbolem MW26 – Tereny mieszkaniowe wielorodzinne w strukturze zabudowy blokowej.
   26,46 zł + obowiązujący podatek VAT (miesięcznie)  Czynsz płatny w terminie do 10- go dnia każdego miesiąca.  Tryb bezprzetargowy   

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wynajęta w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej www.jaslo.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205,
tel. 13 4486326, 13 4486323.