Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w najem

Oznaczenie nieruchomości  według ewidencji gruntów  i księgi wieczystejPowierzchnia nieruchomości przeznaczonej do oddania w najemOpis nieruchomościWysokość opłaty z tytułu najmu (miesięcznie)/ terminy wnoszenia opłatPrzeznaczenie w MPZPForma oddania  w najem
  Część działki ewid. nr 916/2 obręb 7 – Południe   Księga wieczysta KS1J/00052858/0  0,83 m²    Część działki ewid. nr 916/2 położonej w Jaśle, obręb 7 – Południe  przeznaczona jest do oddania  w najem z przeznaczeniem na umieszczenia tablicy reklamowej.    19,78 zł + obowiązujący podatek VAT  Z2,MU33 – „Teren zieleni
parkowej – utrzymanie istniejącej
funkcji z docelową likwidacją
istniejącego pawilonu
usługowego na styku z terenem
MU 33 – utrzymanie stanu
istniejącego na warunkach
ogólnych”
  Tryb bezprzetargowy  
 Do 10 – go dnia każdego miesiąca

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wynajęta w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej www.jaslo.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205,
tel. 013 4486326, 013 4486323.