Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w najem, część działki ewid. nr 2046/9 obr. 08 – Centrum

71
Wschodnia strona budynku Urzędu w Jaśle

Burmistrz Miasta Jasła na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczoną do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz  katastru nieruchomościPrzedmiot najmuOpis nieruchomościWysokość czynszu  najmu/termin płatnościPrzeznaczenie w MPZPForma oddania  w najem/okres najmu
  Działka ewid. nr 2046/9 o pow. 0,2620 ha   obręb 08 – Centrum   Księga wieczysta KS1J/00039572/4  Część – wynosząca 15,60 m² działki ewid. nr 2046/9 obr. 08 – Centrum przeznaczona do oddania w najemz przeznaczeniem pod garaż nietrwale związany  z gruntem.     Działka stanowi teren płaski, przy ul. Kościuszki, w znacznej  części wykorzystana pod garaże nietrwale związane z gruntem.                     71,76 zł + obowiązujący podatek VAT          (miesięcznie)   Czynsz płatny w terminie określonym w wystawionej fakturze. 
MW 26A – Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Tryb bezprzetargowy/ czas nieoznaczony.    

Waloryzacja czynszu wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanych przez GUS następować będzie w okresach rocznych.

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wynajęta w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, na stronie internetowej www.jaslo.pl. oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205, tel. 13 44 86 326, 13 44 86 323.